Wedstrijdreglement

Artikel 1: De Organisator

De vennootschap Mondelez Belgium Services BV, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België, en met ondernemingsnummer BE 0821.675.122 organiseert een wedstrijd “MERCI FANS OF GOLD” (hieronder de “wedstrijd” genoemd).

Artikel 2: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van vrijdag 05/04/2024 (09u00) tot en met donderdag 18/07/2024 (21u00).

Artikel 3: Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor ieder persoon, ouder dan 18 jaar (op de datum van de wedstrijd) die in België woont, met uitzondering van het personeel van de Organisator, evenals elke entiteit die direct of indirect bij het ontwerp is betrokken, de organisatie, realisatie en/of het management van de wedstrijd.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en/of de prijs niet toe te kennen en/of om de gehele deelname te annuleren van de deelnemer, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer, een deelnemer van deze regels en/of als de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijk of te kwader trouw te handelen.

In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of te kwader trouw zijn, of enig gedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de wedstrijd automatisch wordt gespeeld en/of de kansen om te winnen worden vergroot, is verboden. De Organisator kan een klacht indienen en/of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen.

In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming met dit Reglement.

Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.

Een onderdeel van de wedstrijd, bestaat uit een deelname met een EAN-code. De desbetreffende deelname aan deze specifieke wedstrijd gaat gepaard met een aankoopverplichting van de deelnemende producten, beschreven in sectie 5.1.

Artikel 4: Prijzen

4.1: Omschrijving van de prijzen

Te winnen gedurende de volledige duur van de wedstrijd: een totaal van 840 prijzen.

 • 220 x Adidas voetbal ter waarde van 25 euro incl. BTW.
 • 200 x Adidas thuis t-shirt België ter waarde van 90 euro incl. BTW.
 • 200 x Adidas training t-shirt België ter waarde van 65 euro incl. BTW.
 • 75 x Côte d’Or pakket met verschillende producten uit het Côte d’Or assortiment ter waarde van 50 euro incl. BTW.
 • 5 x Smart TV ter waarde van 1500 euro incl. BTW.
 • 10 x Boretti barbecue ter waarde van 400 euro incl. BTW.
 • 30 x VIP Duo Tickets. De waardebepaling wordt pas bepaald bij de start van de officiële ticketverkoop.
 • 100 x STD Duo Tickets. De waardebepaling wordt pas bepaald bij de start van de officiële ticketverkoop.

Alle verliezers ontvangen na de eerste 25 deelnames door dezelfde deelnemer een kortingscoupon geldig voor elk willekeurig Côte d’Or product met uitzonderling van Single Mignonnettes & Bouchées. Daarna zal deze deelnemer geen verliezersmail meer ontvangen (voor meer info, zie artikel 5.2).

4.2: Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

Artikel 5: Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1: Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer volgende stappen nemen:

 • De deelnemer dient een product van Côte d’Or aan te kopen om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd. Alle Côte D’Or producten lopen mee in de wedstrijd, behalve single Mignonnettes & Bouchées.
 • Surf naar www.cotedor.be
 • Klik op de banner ‘Merci Fans of Gold’.
 • Neem je Côte d’Or product bij de hand.
 • Geef de EAN-code van het Côte d’Or product in.
 • Beantwoord de kennisvraag.
 • Beantwoord daarna de schiftingsvraag.
 • Vul je gegevens in:
  • Voornaam
  • Naam
  • E-mail
  • Accepteer:
   • Wedstrijdreglement
   • Contactopname in het kader van deze wedstrijd
 • Wacht tot je op de hoogte wordt gebracht of je gewonnen hebt.

5.2.: Bepaling van de winnaars:

 • De deelnemers dienen een aankoop te doen van één of meerdere Côte d’Or producten.
 • De deelnemers dienen gebruik te maken van de EAN-codes van deze producten.
  • Het aantal winstkansen is gelimiteerd. Deelnemers die via dezelfde persoonlijke gegevens meerdere malen deelnemen, kunnen maximaal 1 keer winnen. Wanneer een deelnemer voor de 2de keer wint behoudt de Organisator zich het recht om de volgende winnaar uit de lijst met deelnames als effectieve winnaar aan te duiden. En dit zo verder, tot er een winnaar gevonden is die maximaal voor de 1e keer wint.
 • Het juist beantwoorden van de kennisvraag.
 • Het juist beantwoorden van de schiftingsvraag (de winnaar wordt bepaald op basis van de deelnemer die de echte waarde het dichtste benaderd).

Vanaf 5 april zal de wedstrijd dagelijks lopen binnen de tijdspanne van 09u00 in de ochtend tot 21u00 in de avond, per blokken van 90 minuten. Alle spelers die na 21u00 nog participeren worden automatisch toegevoegd aan het eerstvolgende blok van 90 minuten de volgende ochtend.

Indien er meerdere deelnemers in hetzelfde tijdslot, zowel het juiste antwoord op de kennisvraag en op de schiftingsvraag hebben gegeven, zal de winnaar gekozen worden op basis van diegene die eerst heeft deelgenomen aan het desbetreffende tijdslot.

De deelnemers zullen worden gecontacteerd en geïnformeerd via e-mail. Bij winst wordt een winnaarsmail verzonden met een link naar het winnaarsformulier. Bij verlies wordt bij de eerste 25 deelnames door dezelfde deelnemer een verliezersmail verzonden met een kortingsbon als troostprijs. Daarna zal deze deelnemer geen verliezersmail meer ontvangen. Er zal wel nog een winnaarsmail gestuurd worden wanneer deze deelnemer wint.

De winnaars ontvangen hun prijs ongeveer binnen de 4-8 weken na de datum van invulling van het winnaarsformulier op de website. De prijzen worden ontvangen op het adres dat online is ingevuld in het winnaarsformulier op de website. De Organisator behoudt zich het recht om hiervan af te wijken.

De winnaars krijgen 14 dagen, na het ontvangen van de e-mail met link naar het winnaarsformulier, om hun gegevens door te geven. Indien de winnaar niet binnen 14 dagen na de datum van het verzenden van de e-mail, zijn gegevens doorgeeft, zal hij worden beschouwd als degene die zijn prijs puur en eenvoudig heeft verbeurd. De prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De prijs blijft eigendom van de Organisator en kan worden toegewezen aan een andere winnaar of worden gebruikt in een volgende actie.

De winnaar kiest zijn domicilie adres als adres dat hij heeft aangegeven en bevestigd.

Omwille van confidentialiteitsredenen zal er geen lijst met winnaars bekendgemaakt worden.

Artikel 6: Reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.

Er zal niet worden geantwoord op verzoeken ingediend (per e-mail of telefoon) over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemene voorwaarden van de wedstrijd.

Het reglement is beschikbaar op https://www.fansofgold.be/rules?lang=nl tijdens de duur van de wedstrijd.

Dit reglement kan ook worden verkregen tot 31/12/2024 op eenvoudig schriftelijk verzoek aan: Mondelez Belgium – Consumentendienst, Stationsstraat 100, 2800 Mechelen, België. De postkosten voor deze aanvraag zullen niet worden terugbetaald.

Voor alle elementen van de wedstrijd die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vernoemd, behoudt de Organisator zich het recht om alle vereiste maatregelen te nemen voor een goede organisatie van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.

Artikel 7: Deelnamekosten

Deelname aan de wedstrijd is gratis, met uitzondering van de uitgaven van de deelnemer om toegang te hebben tot de productcodes, het internet of de postdiensten die door de deelnemer zelf worden gedragen.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

8.1

De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.

De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers ...), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de organiserende onderneming is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de wedstrijd.

Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de wedstrijd houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

8.2

Deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, met betrekking tot de verbindingselementen en informatie die het resultaat is van een computerhandeling met betrekking tot de wedstrijd.

8.3

De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de wedstrijd beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers.

8.4

Als de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd, is het niet de verantwoordelijkheid van de Organisator om verder onderzoek uit te voeren om de winnaar te vinden, die noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadevergoeding zal ontvangen.

8.5

Winnaars worden gecontacteerd via e-mail. De winnaar heeft dan 14 dagen vanaf de ontvangst van de e-mail waarin hij op de hoogte gebracht wordt van zijn winst, de tijd om via het winnaarsformulier in de e-mail de aanvaarding van de prijs te melden, door het winnaarsformulier te vervolledigen. Zij zullen hun prijzen ontvangen op het postadres dat meegedeeld wordt via e-mail of telefoon binnen ongeveer 4-8 weken vanaf de datum van formele aanvaarding van de prijzen door de winnaars. De Organisator behoudt zich het recht om hiervan af te wijken.

In het geval dat de winnaar de geleverde prijs (via een pakketverzending of een koerierdienst naar keuze door de Organisator) niet tijdig in ontvangst neemt, en bijgevolg de prijs teruggestuurd wordt naar het depot van de Organisator, zal het worden beschouwd alsof de prijs puur en eenvoudig werd verbeurd. De prijs wordt niet toegekend en kan later niet worden geclaimd. De prijs blijft eigendom van de Organisator en kan worden toegewezen aan een andere winnaar of worden gebruikt in een volgende actie.

8.6

In het geval van uitdrukkelijke afstand van de prijs door de winnaar, zal deze prijs teruggegeven worden aan de Organisator en kan deze worden gebruikt voor een volgende actie, als de aard van de prijs dit toelaat en zonder enige aansprakelijkheid vanwege de Organisator.

8.7

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook/Instagram/X of andere sociale mediakanalen. Door zijn deelname aan de wedstrijd stemt elke deelnemer ermee in om Facebook/Instagram/X en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

8.8

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

8.9

Door de vereiste toestemming te geven met het selectievakje en door deel te nemen aan deze wedstrijd, geven alle deelnemers aan akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

8.10

Indien een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou worden verklaard, dan zal deze worden gescheiden en verwijderd uit deze actievoorwaarden. De overige clausules worden behouden en blijven volledig van kracht.

8.11

Deze actievoorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met enige andere communicatie, inclusief reclame of promotiemateriaal. Alle deelnames en instructies worden geacht deel uit te maken van de actievoorwaarden en door deel te nemen, wordt verwacht dat alle deelnemers deze actievoorwaarden hebben aanvaard en eraan gebonden zijn. Bewaar een kopie voor uw informatie.

Artikel 9: Contact name

Er wordt geen rekening gehouden met niet-conforme correspondentie (onvolledig, onleesbaar, onjuist, niet-gefrankeerd, uitgesteld of niet verzonden).

Artikel 10: Diskwalificatie

Deelnemers staan alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd, adres en telefoonnummer als onderdeel van de wedstrijd toe. Elke deelname die niet voldoet aan deze voorschriften, onvolledig of met onjuiste coördinaten zal als ongeldig worden beschouwd.

Het gebruik van robots of een andere soortgelijke methode om de wedstrijd mechanisch of anderszins te spelen is verboden, de overtreding van deze regel resulteert in de uiteindelijke eliminatie van de deelnemer en/of gebruiker. De Organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, via de computer of het feit van deelname onder de identiteit van een derde partij en/of de bepaling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan fraudeurs en/of om de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

Artikel 11: Overmacht

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen.

In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Artikel 12: Machtiging om de namen en adressen van de winnaars te gebruiken

Op voorwaarde van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de hoofddeelnemer, kan de Organisator de naam en het adres van de winnaars gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hen recht te geven op een vergoeding of een ander voordeel over te dragen. Deze toestemming wordt gevraagd via een extra opt-in op de website. Indien de deelnemer deze opt- in aanduidt, wordt dit gezien als een uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, is het gebruik van alle of een deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van deze wedstrijd ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving (België)

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en/of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gegevensbescherming.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u in staat te stellen om aan de wedstrijd deel te nemen en om contact met u op te nemen als u een prijs hebt gewonnen. De informatie die wij over u verzamelen, wordt enkel verzameld met als doel de winnaar(s) te kunnen identificeren.

Deze gegevens zullen bewaard worden voor de duur van de wedstrijd (beschreven in artikel 2) en de bijkomstige periode waarin de winnaars hun prijzen toegekend krijgen (beschreven in artikel 5.1). Dit met een maximale uitloop tot 31/12/2024. Nadien zullen deze gegevens definitief verwijderd worden.